The Short
Great Compassionate Heart
Dharani
 
 Sound file of the mantra according to the recitation method of HH the Dalai Lama

Namo Ratna trayaya. Namah Arya Jnana Sagara. Vairochana, Vyuha Rajaya. Tathagataya Arhate samyaksam buddhaya. Namah Sarva Tathagatebhyah, Arhadbhyah, Samyak sam buddhebhyah.
Namah Arya Avalokitesvaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya
Tadyatha
Om
Dhara dhara, dhiri dhiri, dhuru dhuru, itti vatte, Chale Chale, Prachale prachale, Kusume kusume vare, ili mili citi Jvalam,
Apanaye svaha. Back to Mantra Page
 
1